زودتر برگرد و هرچیزی که دادی را ببر

 
زودتر برگرد و هرچیزی که دادی را ببر
 
هر چه دادی ناشی از لطف زیادی را ببر 
 
 
یک به یک دارم تمام نامه هایت را ؛ بیا 
 
با خودت این بسته ی بی اعتمادی را ببر 
 
 
ما شریک شادی و غمهای هم بودیم ‘ حال  

من به غمهایم وفادارم ؛ تو شادی را ببر 
 
 
منتها شاید دلت گاهی برایم تنگ شد 

بخشی از این گریه ی غیر ارادی را ببر

 

بعد از این با هرکه بودی دست کم یکرنگ باش
 
با خودت قانون تبعیض نژادی را ببر 

 

قبل رفتن باز هم بی خطبه دستم را بگیر 
 
آبروی این اصول اعتقادی را ببر 
 
 
 
مهرداد تکلو / مجله مراحم
 
 مهرداد تکلو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: