ساخت روکش محافظتی برای کوه های آلپ

یخچال های آلپ

دانشمندان برای حفظ یخچالهای باستانی آلپ به کیلومترها روکش محافظتی نیاز داشتند ؛ چرا که این یخچال چون سایر

یخچالهای آلپ طی ۱۵۰ سال گذشته عقب نشینی چشمگیری داشته است.

یخچال طبیعی منبع رود رون در مرکز کوهستان آلپ در سوئیس است که تحقیقات عقب نشینی آن را در یک و نیم قرن

گذشته تأیید کردند.

این روش ابتکاری برای حفظ یخها از آب شدن به گونه ای طراحی شده که گردشگران از یک چشم انداز کاملاً منحصر

به فرد نظاره گر این یخ باستانی باشند.

محققان تونلی داخل این یخچال حفر کرده اند که بزرگی آن برای راه رفتن در آن کافی است و به گردشگران این امکان

را می دهد که در زمان سفر کرده و در معرض تماشای مناظری قرار بگیرند که هزاران سال برای مشاهده در دسترس

نبوده است.

دانشمندان نمونه هایی از این یخها را به قرن هفدم نسبت داده اند اما با فناوریهای جدید و پیشرفته امروزی ساختار باستانی

این یخها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ سال پیش نسبت داده شده است.

با عقب نشینی این یخها و آب شدن تدریجی آن طی یک و نیم قرن گذشته سنگها و فسیلهایی برای نخستین بار

نمایان شدند که قدمت آن به هزاران سال پیش باز می گشت، این سنگها و فسیلها سرنخهای جالبی نسبت به بقایای مواد

ارگانیک و ابزارهای دست ساز استقرار انسانها را نشان می داد.

یک تیم از دانشمندان رصدخانه زمین لامونت – دوهرتی به این نتیجه رسیده اند که یخچال طبیعی بزرگ آلپ در واکنش

به تغییرات جوی طی زمان کوچکتر و بزرگتر شده است.

آلپ

این دانشمندان با استفاده از اندازه گیریهای ایزوتوپی از سنگهایی که اخیرا پس از آب شدن یخها نمایان شده، به این نتیجه

رسیدند که از دوره هولوسن، پایان آخرین یخبندان حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ سال پیش، رون کوچکتر از چیزی شده که

اکنون قابل مشاهده است.

محققان با استفاده از این تکنیک تعیین تاریخ اعتقاد دارند که می توانند این مدل را برای سایر یخچالهای دنیا نیز به کار

گیرند و از این اطلاعات استفاده کرده تا یک تصویر جهانی از دوره هولوسن بدست آورند.

از این اطلاعات همچنین می توان برای پیش بینی سرعت تغییرات جوی و عقب نشینی این تشکیلات بزرگ طی زمان

استفاده کرد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: