سایه سازی با زباله ها (تصاویر)

با استفاده از چوب ها و فلزهای قراضه، ابزار شکسته، بطری ها، پاکت سیگار و خلاصه انبوهی از زباله،Tim Noble و Sue Webster مجموعه ای تهیه می کنند و سپس با تاباندن نور نقطه ای به آن سایه مردمی ایستاده، نشسته یا درهرحالت دیگری را به راحتی می توانید تشخیص دهید.

هرزباله به دقت با توجه به فاصله اش از دیوار و زاویه آن با کانون جای گذاری می شود. نتیجه کار آنها شگفت انگیز و قدرتمند است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

سایه های شگفت انگیز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: