سنگ ها تعلقات دنیوی هستند…

 

تنور نانوایی

 

دیدی نانوا چطور خمیر نان سنگک را پهن می کند و درون تنور می گذارد!؟

چه اتفاقی می افتد؟!

خیر به سنگ ها می چسبد!

اما نان، هر چه پخته تر می شود، از سنگ ها جدا می شود …

حکایت آدم ها همین است

سختی های این دنیا،

حرارت تنور است.

و این سختی هاست که انسان را پخته تر می کنند …

و هر چه انسان پخته تر می شود سنگ کمتری به خود می گیرد…

سنگ ها تعلقات دنیایی هستند …

ماشین من، خانه ی من، کارخانه ی من …

آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگ ها را از آن می گیرند!

خوشا به حال آنکه در تنور دنیا آنقدر پخته می شود که به هیچ سنگی نمی چسبد …

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: