شده تا نیمه ی شب در بزنی وا نکنند؟

 
http://amirfb.ir/wp-content/uploads/2014/07/amirfb_uTXpyvUvQcsa.jpg
 
 
 

 

شده تا نیمه ی شب در بزنی وا نکنند؟
یا دری را شده با سر بزنی وا نکنند؟

تو بدانی که یکی هست که بی طاقت توست
باز تا طاقت آخر بزنی وا نکنند؟

دم در، بید بلرزی و به جایی برسی
که ته فاجعه پرپر بزنی وانکنند؟

روی یک پله ، در ِ خانه ی بی فرجامی
بتپی قلب کبوتر بزنی وا نکنند؟

***
خنده ای کردم و گفتم دل من گریه نکن
تو اگر صد شب دیگر بزنی وا نکنند

این در ِ بسته عزیز دل من؛ بسته به توست
شده باور کنی و در بزنی وا نکنند؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: