شده یک بار پیامک به خدایت بزنی؟

شده یک بار پیامک به خدایت بزنی ؟
ناله ای ازته دل تا به نهایت بزنی؟

شده یک بار بگویی که خدا ناظر ماست؟
گٓٓر، گِره گشت به کارت تو بگی فاطر ماست؟

شده یک بار خدا را به خدایی نظری ؟
جمله الطاف خدا را بر چشمت ببری؟

شده یک بار فرستی به خدایت نه گمان!
یک نمازی ز سرعشق و رضایت نه گمان!

شده بی وقت بگویی که خدا عاشقتم؟
فکر مزدش به کنار و  جدا عاشقتم؟

شده یک بار بگویی که چه نعمت به تو داد؟
این همه لطف و کرم بی غر و منّت به تو داد!

شده یک بار بگویی که خدا دستم گیر؟
آنچه را بودم و هستم هر چه را هستم گیر!

شده یک باربگویی که خدا خسته شدم؟
هرچه را درب زدم پشت در بسته شدم!

شده یک بار بگویی که خدا ماندم و تو؟
چاره ى درد تو باشی و تو راخواندم و تو!

شده یک بار پیامک به خدایت بزنی؟
دوست دارد که سراغش به رضایت بزنی

 

696582

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: