شعر طنز سهراب سپهری جیب هایم خالیست

images
جیب هایم خالی ست

کفش هایم کهنه ، چشمم کور

من عجب دنده نرمی دارم

من پول هایم را وقتی می گیرم

که فاتحه اش را خوانده باشد زن من

سر گلدسته برج

جیب من جای گره خوردن هیچ است و شپش

هر کجا هستم باشم ، خانه ای می خواهم

اجاره، رهن ، کرایه همه اش مال من است

چه اهمیت دارد که اجاره بالا ست

صاحبان خانه چه خبر از دل پر دردم دارند

پول را باید جست ، وام را باید گرفت

خانه ای نقلی ساخت

زیر قرض باید رفت

با همه اهل و عیال ،نان خشک باید خورد

مگر این اشکنه ها چه کم از دیزی سنگی دارد

بهتر آن است که قانع باشیم

و نگوییم که پول و پله لازم داریم

حرف دیگر،کافیست

خانه در یک قدمی است و طلبکار آنجاست

کفش را باید کند

پول را باید جست

:: مجله اینترنتی مراحم ::

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: