شعر های عکس نوشته (۱۶۲)

شعر های عکس نوشته بهترین مصراع و بیت های شاعران بزرگ کشورمان است و بهترین اشعار انها استخراج شده و به صورت سریالی در مجله مراحم گرداوری میکنیم.

شعر های عکس نوشته

 

و مهربان که میشوی
من یک جهان
آرامشم…

(مرجان پور شریفی)

شعر های عکس نوشته
شعر های عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

کوچ تا چند؟ مگر میشود از خویش گریخت…؟

(فاضل ناظری)

شعر های عکس نوشته
شعر های عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران
غم مخور

شعر های عکس نوشته
شعر های عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

من شبم تو ماه من
بر آسمان ای من مرو…

شعر های عکس نوشته
شعر های عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

بسمه این عشق
بسته این عشق
وقتی که رسیدنی نیست

(احسان خواجه امیری)

شعر های عکس نوشته
شعر های عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

در دام غمت
چو مرغ وحشی
می پیچم و سخت میشود دام

(سعدی)

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت  مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

وصال آن لب شیرین به خسروان دادند
تو را نصیب ، همین بس که کوهکن باشی

(هوشنگ ابتهاج)

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت و مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

به کمال عجز گفتم

که به لب رسید جانم

ز غرور ناز گفتی

که مگر هنوز هستی؟

(فروغ بسطامی)

شعر های عکس نوشته

شعر های عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

خطی نوشته است به پیشانی ام فلک
که با سواد هیچ کسی خواندنی نشد

(امیر اکیرزاده)

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت و مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

ابر رو باران و من و یار
ستاده به وداع
من ، ابر ، یار

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت و مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

نشود سرد تبم گر که طبیبم باشی
زخم زیرک به مداوا ندهد فرصت را

(ندا کریمی)

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت و مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

امان از “بی” که بی تو در نمازم
نیازم را
نیازم
نیازم

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت و مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

از ورطه ی ما خبر ندارد
آسوده که بر کنار دریاست

(سعدی)

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت و مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

ماه من چهره بر افروز که آمد شب عید
عید بر چهره چون ماه تو میباید دید

(شهریار)

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت و مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

ماییم و شب تا و غم یار و دیگر هیچ…

(عرفی شیرای)

شعر های عکس نوشته
بهتری بیت و مصراع عکس نوشته و تک بیت های روی عکس

 

عرصه گیتی مجال همت او نیست
روز قیامت نگر مجال محمد

(سعدی)

شعر های عکس نوشته

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: