شلاق زدن دختران در ملأعام به جرم داشتن دوست پسر (تصاویر)

شلاق زدن دختران در ملأعام به جرم داشتن دوست پسر و تصاویر شلاق زدن در ملاعام را ببینید.

شلاق زدن دختران در ملأعام

در کشور اندونزی قوانین بسیار سختی برای دختران و پسران
جوان حاکم است مقامات این کشور هر گونه داشتن رابطه
دختر و پسر را قبل از ازدواج جرم میداند و مجازات شلاق را برای آن در نظر گرفته است.

اجرای مجازات شلاق در ملاء عام برای ۱۳ زن و مرد در “آچه”
اندونزی که پیش از ازدواج با هم ارتباط داشتند در رسانه های خارجی بازتاب یافت.

این ۱۳ نفر شامل ۷ مرد و ۶ زن جوان به حکم پلیس شریعت
باید ۲۳ ضربه چوب را تحمل می کردند چراکه به دلیل داشتن
روابط پیش از ازدواج، قوانین را زیر پا گذاشتند. جرم دو تن از
آن‌ها این بود که در فاصله نزدیکی از دوست‌پسر خود ایستاده
بودند. یکی از مردان محکوم شده نیز مجازات شد چرا که در یک
مکان خصوصی با جنس مخالف وقت می‌گذرانده و این امر ممکن بود منجر به ارتکاب گناه شود.

“باندا آچه” تنها استان اندونزی با اکثریت مسلمان به شمار
می‌رود که اجازه اجرای قوانین شریعت را دارد و در این راستا
بر اجرای قوانین و حدود شریعت نظارت جدی دارد. در این استان
پلیس شریعت با گشت زنی روزانه در خیابان بر پوشش و رفتار
شهروندان نظارت دارد و هر جا موردی مخالف شریعت مشاهده کند با آن برخورد می‌کند.

تصاویر شلاق زدن در ملاعام

شلاق زدن دختران در ملأعام ,تصاویر شلاق زدن در ملاعامشلاق زدن دختران در ملأعام به جرم داشتن دوست پسر شلاق زدن دختران در ملأعام ,تصاویر شلاق زدن در ملاعامشلاق زدن دختران در ملأعام به جرم داشتن دوست پسر شلاق زدن دختران در ملأعام ,تصاویر شلاق زدن در ملاعامشلاق زدن دختران در ملأعام به جرم داشتن دوست پسر شلاق زدن دختران در ملأعام ,تصاویر شلاق زدن در ملاعام شلاق زدن دختران در ملأعام ,تصاویر شلاق زدن در ملاعام شلاق زدن دختران در ملأعام ,تصاویر شلاق زدن در ملاعام شلاق زدن دختران در ملأعام ,تصاویر شلاق زدن در ملاعام شلاق زدن دختران در ملأعام ,تصاویر شلاق زدن در ملاعام

منبع

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: