شنا در دریاچه یخ زده (تصاویر)

شنا در دریاچه یخ زده

شنا در دریاچه یخ زده در حالی که موج سرما بیشتر نقاط کشور را فراگرفته است دو شهروند اردبیلی با آبتنی در دریاچه یخ گرفته تفریح می کنند.

این دو شهروند اردبيلی در درياچه یخ زده شورابيل با دماي ۱۵ درجه زير صفر به شنا و آب تنی پرداختند.

 

آب تنی در آب یخ و برف

 
 

شنا در دریاچه یخ زده,شنا در برف,شنا کردن در برف و یخ

شنا در دریاچه یخ زده,شنا در برف,شنا کردن در برف و یخ

شنا در دریاچه یخ زده,شنا در برف,شنا کردن در برف و یخ

شنا در دریاچه یخ زده

شنا در دریاچه یخ زده,شنا در برف,شنا کردن در برف و یخ

آب تنی دو مرد اردبیلی درون حوض آب یخ

شنا در دریاچه یخ زده,شنا در برف,شنا کردن در برف و یخ

شنا در دریاچه یخ زده,شنا در برف,شنا کردن در برف و یخ

 

شنا در دریاچه یخ زده,شنا در برف,شنا کردن در برف و یخ

شنا در دریاچه یخ زده,شنا در برف,شنا کردن در برف و یخ

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: