عکس شکل دفاعی شگفت انگیز یک پروانه

عکس شکل دفاعی شگفت انگیز یک پروانه و عکس جالب از حالت دفاعی یک پروانه به شکل مار و تبدیل شدن پروانه به مار در زمان جنگ را ببینید.

عکس شکل دفاعی شگفت انگیز یک پروانه

گونه ای پروانه که در زمان خطر به شکل مار در می آید 

حالت دفاعی پروانه به شکل مار 

حالت دفاعی پروانه به شکل مار, پروانه شبیه مار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: