صحبت های جنجالی یک کارگر معدن آزادشهر (فیلم)

صحبت های جنجالی یک کارگر معدن

اظهارات یک کارگر معدن آزادشهر در محل حادثه: ایمنی جا بود آقا… کارفرما فقط به فکر پوله به فکر جان ما که نیست..

صحبت های جنجالی یک کارگر معدن

 

دانلود این ویدئو

چطور این اتفاق افتاد؟

لوکوموتیو برای آوردن ذغال به حرکت افتاد که در میانه راه موتورش خاموش شد و کسانی که در معدن حضور داشتند برای روشن کردن لوکوموتیو با روش باطری به باطری تلاش کردند که به خاطر پخش شدن گاز انفجار صورت گرفت و… .

چند نفر از همکارهای شما محبوس شدند؟

۳۰ الی ۳۵ نفر از دوستانم داخل گیر کردند و کسانی که جنازه هایشان را بیرون آوردند همه نیروهای کمکی بودند که برای نجات حبس شده ها داخل معدن رفتند.

این معدن از نظر ایمنی در چه وضیعتی است؟

اصلا ایمنی ندارد اگر ایمنی داشت چرا این اتفاق افتاد، متاسفانه بخش خصوصی کار این معدن را در دست دارد و مدیران هم که خودتان می دانید فقط به دنبال پول و ذغال هستند.

اعتراضی هم به ایمنی اینجا کرده بودید؟

بله، به مسئول شیفت و گروه ایمنی بارها هشدار داده بودیم.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: