عادت بوسیدن چگونه شروع شد؟

index

میدانیم که بوسیدن نوعی اظهار علاقه میباشد. ولی مدتها پیش از آنکه بوسه به این منظور به کار رود در بسیاری از نقاط دنیا بوسیدن را برای اظهار بندگی و کرنش به کار میبردند. در برخی از قبایل آفریقایی رسم بود که بومیان زمینی را که رئیس قبیله از روی آنها رفته بود میبوسیدند. بوسیدن دست و پا علامت کرنش و احترام از زمانهای قدیم معمول بوده است, رومیان اولیه دهان یا چشم را بعنوان تهنیت و بزرگداشت میبوسیدند. یکی از امپراطوران به نجبای مهم مملکت خود اجازه میداده است که لبان او را ببوسند, ولی آنها که در درجه اهمیت کمتری بودند بایستی دست امپراطور را میبوسیدند و آنها که باز هم در درجه اهمیت کمتری قرار داشتند فقط بر پای امپراطور بوسه میزدند!

از قرار معلوم به کار بردن بوسه بعنوان اظهارعلاقه به زمانهای خیلی قدیم برمیگردد, یعنی از زمانی که مادر طفل خود را در آغوش گرفته و نوازش میکرد. درست مثل مثل همان کاری که مادران امروزی میکنن. بعدا این امر در اجتماعات وارد شد و افراد آن را برای اظهارعلاقه میان خود به کار بردند.

شواهدی در دست است که این شیوه در قرن ششم رواج داشته است, و حال آنکه مدتها قبل از آن هم اینکار انجام میشده است. اولین کشوریکه در آن برای اظهار عشق و محبت به کار رفت فرانسه بود. چون مراسم ازدواج عمومیت یافت, بوسه قسمتی از مراسم مزبور گردید.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: