«عادت» بی‌رحم‌ترين زهر زندگی‌ست

“عـــــادت ” بی‌رحم‌ترين زهــــر زندگی‌ست.
زيـــــرا آهسته وارد می‌شود ،
در سكوت كم‌كم رشد می‌كند
و از بی‌خبری ما سيراب می‌شود
و وقتی میفهمیم كه چطور مسموم ِ آن شده‌ايم  
می‌‌بينيم كه هر ذرۀ بدن‌مان
 با آن عجين شده است ،
می‌بينيم كه هر حركت ما تابع شرايط اوست
و هيچ داروئی هم درمانش نمی‌كند.
به جــز تغـــییر…

 

«عادت» بی‌رحم‌ترين زهر زندگی‌ست

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: