عشق و حال خرس در دشت صورتی (تصاویر)

خرس در دشت صورتی سوژه عکاس حیات وحش شده است و این عکاس با دیدن خرس در دشت صورتی شروع به عکاسی از او کرده است.

همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید این خرس به قدری ذوف زده شده است که در این میان گل های زیبای این دشت غلت میزند و لذت میبرد.

“دنیس فست” به عنوان یک عکاس حیات‌وحش به خوبی توانسته لذت بردن خرس‌ها در دشت های صورتی پوش را ثبت کند. این دشت‌های گل فوق العاده زیبا در “منیتوبا” -کانادا- قرار دارند.

عشق و حال خرس در دشت

عشق و حال خرس در دشت صورتی

سرمستی خرس‌های قطبی در دشت صورتی و ذوق زدی خرس در با دیدن دشت صورتی عشق و حال خرس در دشت صورتی       

عشق و حال خرس در دشت صورتی

سرمستی خرس‌ قطبی در دشت صورتی و ذوق زدی خرس در با دیدن دشت صورتی عشق و حال خرس در گل های صورتی

عشق و حال خرس در دشت صورتی

سرمستی خرس‌ قطبی در دشت صورتی و ذوق زدی خرس در با دیدن دشت صورتی عشق و حال خرس در گل های صورتی

عشق و حال خرس در دشت صورتی

سرمستی خرس‌های قطبی در دشت صورتی و ذوق زدی خرس در با دیدن دشت صورتی عشق و حال خرس در گل های صورتی

عشق و حال خرس در دشت صورتی

سرمستی خرس‌های قطبی در دشت صورتی و ذوق زدی خرس در با دیدن دشت صورتی عشق و حال خرس در گل های صورتی

عشق و حال خرس در دشت صورتی

سرمستی خرس‌های قطبی در دشت صورتی و ذوق زدی خرس در با دیدن دشت صورتی عشق و حال خرس در گل های صورتی

عشق و حال خرس در دشت صورتی

سرمستی خرس‌های قطبی در دشت صورتی و ذوق زدی خرس در با دیدن دشت صورتی عشق و حال خرس در گل های صورتی    

عشق و حال خرس در دشت صورتی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: