عمل جراحی قلب باز را ببینید

مجله مراحم: تصاویر زیر، عمل قلب بازی را نشان می دهند که به منظور تعلیم دانشجویان پزشکی تهیه شده اند. این تصاویر در موزه ای در رومانی به نمایش در آمده اند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: