خوردن دماغ توسط گوریل

خوردن دماغ توسط گوریل و عکس گوریل خنده دار را در ادامه ببینید.

عکس گوریل خنده دار

یک عکاس آفریقایی که در حال گشت زنی در
منطقه حفاظت شده مخصوص گوریل ها با صحنه
چندش اور ولی خنده دار رو به رو شد.

او در حال عکاسی از یک گوریل بالغ سیاه از بالای
درخت بود که ناگهان گوریل اقدام به کار بسیار
چندش اوری کرد. این حیوان ابتدا انگشت خود را
به بینی ود فرو برد و بعد از چرخاندن انگشتش را از بینی
خود خارج کرد و بعد ضایعاتی را که از دماغش دراورد را
در دهانش قرار داد و خورد!

این تصاویر توسط عکاس سنگالی ثبت شد و مورد توجه
خبرگزاری های دنیا قرار گرفت.

خوردن دماغ توسط گوریل

خوردن دماغ توسط گوریل,عکس گوریل خنده دارعکس گوریل خنده دار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: