عکس: خواب رفتگر خسته کنار خیابان

هیچ بالشی آسوده تر از وجدان راحت نیست

 

عکس: خواب رفتگر خسته کنار خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: