عکس: شلوار پاره سیاوش خیرابی!!

  شلوار پاره سیاوش خیرابی!! (در اکران خصوصی فیلم ایستاده در غبار)

شلوار پاره سیاوش خیرابی در اکران خصوصی فیلم ایستاده در غبار که سوژه رسانه ها شده بود 

شلوار پاره سیاوش خیرابی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: