عکس: شناگر زن بدون دست و پا!

شناگر زن پارا المپیک که نه دست دارد و نه پا

 

شناگر بدون دست و پا,شناگر زن بدون دست و پا
شناگر بدون دست و پا,شناگر زن بدون دست و پا
شناگر بدون دست و پا,شناگر زن بدون دست و پا
شناگر بدون دست و پا,شناگر زن بدون دست و پا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: