عکس: طنز سیاسی

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود


سفر رئیس جمهور ایتالیا به ایران هم، سوژه های فتوطنزی کم نداشت.

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

با جنبه ها وارد شوند/اگر مجلس این هفته تشکیل نمی شد/خشم بذرپاش/حرف از دربی در صحن علنی/وقتی لامبورگینی وانت می شود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: