عکس: حکم معطر بودن زن بیرون از خانه

هر زنی که خود را معطر کند و از خانه بیرون آید پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود تا زمانی که به خانه برگردد

 

عکس: عاقبت معطر بودن زن بیرون از خانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: