عکس های منتشر نشده از اولین شهید حادثه پلاسکو

عکسهای منتشر نشده از اولین شهید حادثه پلاسکو

تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی

عکس های بهنام میرزاخانی

مجله مراحم : بهنام میرزاخانی اولین آتشنشانی بود که در حادثه روز پنجشنبه ساختمان پلاسکو بر اثر سوختگی شدید در یکی از بیمارستان‌های تهران به شهادت رسید.

 
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
تصاویر منتشرنشده از بهنام میرزاخانی , تصاویر از بهنام میرزاخانی , عکس بهنام میرزاخانی , اولین شهید حادثه پلاسکو
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: