عکس: همه سرمایه یک جانباز شیمیایی

عکسی تامل برانگیز از یک جانباز شیمیایی

عده ای سرب و گلوله , عده ای میلیاردها
هردوتا خوردند اما این کجا و آن کجا!

این یکی با گازخردل , آن یکی با گاز بنز.
هردو میسازند اما این کجا وآن کجا!

 

قرص های جانباز شیمیایی,داروهای جانباز شیمیایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: