عکس: هیچوقت یک ایرانی را محدود نکن

ارباب رجوع متفاوت در یک بانک دولتی!

 

عکس: هیچوقت یه ایرانی رو محدود نکن, ارباب رجوع متفاوت در یک بانک دولتی!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: