عکس: کار زشت شهرداری تبریز

کج سلیقگی بهزیستی تبریز در استفاده از عکس فرزند شهید احمدی روشن برای جلب کمک به ایتام و نیازمندان!

 

 استفاده از عکس فرزند شهید احمدی روشن برای کمک به ایتام و نیازمندان!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: