عکس: کار زشت شهرداری تبریز

كج سليقگی بهزيستی تبريز در استفاده از عكس فرزند شهيد احمدی روشن برای جلب كمك به ايتام و نيازمندان!

 

 استفاده از عكس فرزند شهيد احمدی روشن برای كمك به ايتام و نيازمندان!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: