عکس: یک شغل عجیب و سخت هند

یکی از کارهای کودکان کار در هند شیرجه زدن به رود گنگ در مقابل معبد کالیگات کلکته و جمع کردن سکه هایی است که زائران هندو در این رودخانه می اندازند.

  این کودکان هنگام شنا سکه ها را در دهان خود نگه می دارند.

عکس: یک شغل عجیب و سخت هند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: