فرزندخواندگی یک بچه متفاوت ! تصاویر

فرزندخواندگی یک بچه متفاوت ! تصاویر

قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه

مجله مراحم : نام این شامپانزه کوچک ” توانستن ” است و اکنون با حمایت این نگهبان دیگر تنها نیست . در باغ وحش های دنیا بیش از ۷۰۰۰ حیوان در ۳۲۵ گونه نگهداری می شود و هر ساله هزاران نفر بازدید کننده دارند.

” ندیم اصلان ” که اکنون وظیفه سرپرستی از این بچه شامپانزه را بر عهده دارد گفت: ” مادر این شامپانزه به هیچ وجه او را نپذیرفت و حاضر نشد به او شیر بدهد .به همین دلیل یک نفر باید سرپرستی وی را بر عهده می گرفت تا این حیوان کمی بزرگ شود و بتواند از خود دفاع کند.

 سرپرستی بچه شامپانزه

 
 قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه , سرپرستی یک بچه شامپانزه , فرزندخواندگی بچه متفاوت , فرزندخواندگی شامپانزه
قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه , سرپرستی یک بچه شامپانزه , فرزندخواندگی بچه متفاوت , فرزندخواندگی شامپانزه
 قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه , سرپرستی یک بچه شامپانزه , فرزندخواندگی بچه متفاوت , فرزندخواندگی شامپانزه
قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه , سرپرستی یک بچه شامپانزه , فرزندخواندگی بچه متفاوت , فرزندخواندگی شامپانزه
 قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه , سرپرستی یک بچه شامپانزه , فرزندخواندگی بچه متفاوت , فرزندخواندگی شامپانزه
قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه , سرپرستی یک بچه شامپانزه , فرزندخواندگی بچه متفاوت , فرزندخواندگی شامپانزه
 قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه , سرپرستی یک بچه شامپانزه , فرزندخواندگی بچه متفاوت , فرزندخواندگی شامپانزه
قبول سرپرستی یک بچه شامپانزه , سرپرستی یک بچه شامپانزه , فرزندخواندگی بچه متفاوت , فرزندخواندگی شامپانزه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: