فرق پاداش پیامبر و ابلیس

مقام مرگ 

قبر, مرگ,قبرستان

ابان بن تغلب گويد که : زني ديدم پسرش مرد، برخاست چشمش را بست و او را پوشاند و گفت : جزع و گريه چه فايده دارد آن چه را پدرت چشيد تو هم چشيدي و مادرت بعد از تو خواهد چشيد، بزرگترين راحتها براي انسان خواب است و خواب برادر مرگ است چه فرق مي کند در رختخواب بخوابي يا جاي ديگر، اگر اهل بهشت باشي مرگ به حال تو ضرر ندارد و اگر اهل ناري زندگي به حال تو فايده ندارد، اگر مرگ بهترين چيزها نبود خداوند پيغمبر خود را نمي ميراند و ابليس را زنده نمي گذاشت .

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: