فرو رفتن مداد در صورت یک معلم توسط دانش آموز (تصاویر ۱۸+)

فرو رفتن مداد در صورت یک معلم توسط دانش آموز و حمله دانش آموز به معلمش با مداد نوک تیز را ببینید.

فرو رفتن مداد در صورت یک معلم

در یکی از مدارس شهرهای تکزاس یک دانش آموز به معلم خود حمله کرد و مدادش را در صورت او فرو برد!

اتفاقی که در مدارس شهر تکزاش بسیار زیاد دیده میشود و
معلمان مدرسه مورد ضرب و شتم دانش اموزان قرار میگیرند.

این چندمین مورد از حمله دانش اموزان به معلمان خود در تکزاس
است و ماه گذشته نیز یک دانش آموز دیگر با تبر دست معلم خود را قطع کرده بود.

رئیس پلیس شهر تکزاس به آموزش و پرورش این شهر هشدار
داده که دستورالعمل های اموزشی را به دانش اموزان ارائه دهند
و تنبیه های سرسختانه ای را برای خشونت علیه معلمان در نظر بگیرند.

حمله دانش آموز به معلمش با مداد نوک تیز

فرو رفتن مداد در صورت یک معلم توسط دانش آموز

فرو رفتن مداد در صورت یک معلم توسط دانش آموز

فرو رفتن مداد در صورت یک معلم توسط دانش آموز

فرو رفتن مداد در صورت

فرو رفتن مداد در صورت یک معلم توسط دانش آموز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: