فقط اولین دوست داشتن درد دارد…

فقط اولین دوست داشتن درد دارد !

 وقتی میرود و تنهایت میگذارد

نمیدانی چطور به دلت بفهمانی که محاسباتت غلط از آب درآمد ..

چطور بگویی نشد… که نشکند… که نریزد ..

بعد ها دوست داشتن هایت نه مثل قبل است و نه عاشقانه

یعنی علاقمند میشوی ولی عاشقانه حرف نمیزنی

دوستش داری اما نمیتوانی دوباره اعتماد کنی و از ته دل حرف بزنی

بهتر بگویم… فقط سعی میکنی که وانمود کنی عاشقش هستی

اینجاست که میفهمی دوست داشتن؛ پوست کلفتت کرده !

دیگر  دلت آن دلی نیست که با این رفتـن ها بلرزد

میفهمی چه میگویم ؟


فقط اولین دوست داشتن درد دارد !

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: