فکر کردی چی ننه؟؟؟

بهروز وثوقی - فیلم قیصر

فـکـر کـردی چـی نـنـه؟؟؟

کـسـی از مـردن مـا نـاراحـت مـیـشـه؟؟؟

نـه نـنـه سـه دفـه کـه آفـتـاب بـیـفـتـه لـب ایـن دیـفـال و سـه دفـه کـه اذون مـغـرب و بـگـن، هـمـه یـادشـون مـیـره مـا

 

کـی بـودیـم و واسه چـی مـردیـم... هـمـون جـوری کـه مـا یـادمـون رفـتـه…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: