فیلم آزار و اذیت دختران خوابگاه دانشگاه اهواز

فیلم آزار و اذیت دختران خوابگاه حضرت معصومه دانشگاه اهواز ، حبس کردن دختران خوابگاه حضرت معصومه دانشگاه اهواز ، قفل کردن درب خوابگاه دختران دانشگاه اهواز

در شبکه های مجازی ویدئویی منتشر شده که گفته میشود دختران خوابگاه دختران حضرت معصومه دانشگاه اهواز را حبس کرده و اجازه خروج به آنها را از خوابگاه نمیدهند.

در اتفاقاتی که از این ویدئو نمایش داده میشود گویا مسئول خوابگاه که مردی جوان است درب خوابگاه را به روی دانشجویان قفل کرده و اجازه خروج به انها را نمیدهند و این دختران با این مرد درگیر میشوند.

فیلم آزار و اذیت دختران خوابگاه

دانلود این ویدئو

حبس کردن دختران دانشگاه اهواز

حبس کردن دختران خوابگاه حضرت معصومه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: