فیلم: جنگ مرگبار رتیل سمی با سوسک گازنبری

این نوع رتیل ازخطرناک ترین نوع رتیل ها میباشد، تنها رتیلی که ازهیچ موجودی فرار نمیکند و زهرش دو برابر انواع بستگان خودش است. حریفش سوسکی است که فقط دوهفته زندگی میکند وبرای رسیدن به یک چنین هجمی دو تا چهار سال در حالت شفیره و کرم بسر میبرد و از حشرات و موجودات دیگه تغذیه میکند و تا پایان دو هفته فقط مشغول جفت گیری و جنگیدن با رقیبهای همنوع است.

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: