قبرستان ها در پنجشنبه آخر سال (تصاویر)

مردم در آخرین پنجشنبه سال به زیارت اهل قبور رفتند.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/1394122718110129_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/13941227181103743_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/13941227181112402_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/13941227181116551_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/13941227181117924_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/13941227181104461_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/13941227181123478_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/13941227181102916_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/27/13941227181101949_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: