کسانی که قدر لحظه به لحظه زندگی را میدانند

لحظه به لحظه زندگی غنیمت است

معناي ۷سال رو کي خوب ميفهمه؟
دانشجوهاي پزشکی

معناي ۴سال رو کي ميفهمه؟
بچه هاي کارشناسی…

معناي ۲سال رو کي خوب ميفهمه؟
سرباز ها…

معناي ۱سال رو کي خوب ميفهمه؟
پشت کنکوري ها…

معناي ۹ماه رو کي خوب ميفهمه؟
بانوان باردار

معناي ۱ماه رو کي خوب ميفهمه؟
روزه داران ماه مبارک رمضان…

معناي ۱هفته رو کي خوب ميفهمه؟
سر دبيرهاي مجلات هفتگی…

معناي ۱روز رو کي خوب ميفهمه؟
کارگران روز مزد…

معناي ۱ساعت رو کي خوب ميفهمه؟
عاشق منتظر…

معناي ۱دقيقه رو کي خوب ميفهمه؟
اونايي که از پرواز جا موندند…

معناي ۱ثانيه رو کي خوب ميفهمه؟
اونايي که در تصادف جون سالم به در بردند…

معناي ۱دهم ثانيه رو کي خوب ميفهمه؟
مقام دوم تو المپيک…

معنای لحظه را چه کسی درک میکنه ؟
کسی که دستش از دنیا کوتاهه…

?این فقط یک یادآوری بود تا
قدر لحظه لحظه هاي زندگيمون رو بدونيم…

قدر لحظه به لحظه زندگی را بدانیم

قدر لحظه به لحظه زندگی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: