لحظه خارج کردن اجساد کارگران معدن آزادشهر

لحظه خارج کردن اجساد کارگران معدن یورت در آزادشهر را در ادامه مجله مراحم خواهید دید.

شب گذشته لحظات نفسگیری جلوی معدن یورت بود خانواده های قربانیان در محل حضور یافته بودند به امید اینکه خبری از زنده بودن عزیزانشان بشنوند ولی چقدر دردناک بود وقتی می دیدند جنازه عزیزانشان از زیر خروارها خاک بیرون کشیده میشد.

تصاویر زیر لحظات دردناک شب گذشته است که امدادگران در حال تلاش برای خارج کردن جنازه های مدفون شده بودند.

لحظه خارج کردن اجساد کارگران معدن

لحظه خارج کردن اجساد کارگران معدن آزادشهر

تصاویر تلخ بیرون کشیدن اجساد کارگران معدن یورت در استان گلستان

لحظه خارج کردن اجساد کارگران معدن آزادشهر

تصاویر تلخ بیرون کشیدن اجساد کارگران معدن یورت در استان گلستان

لحظه خارج کردن اجساد کارگران معدن آزادشهر

تصاویر تلخ بیرون کشیدن اجساد کارگران معدن یورت در استان گلستان

لحظه خارج کردن اجساد کارگران معدن آزادشهر

تصاویر تلخ بیرون کشیدن اجساد کارگران معدن یورت در استان گلستان

لحظه خارج کردن اجساد کارگران معدن

تصاویر تلخ بیرون کشیدن اجساد کارگران معدن یورت در استان گلستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: