لطفا شما مثل مردم نباشید…

متفاوت بودن

 

بگذار مردم بیشترین پولشان را در آرایشگاه ها بگذارند و راضی باشند از اینکه قیافه یشان هر چه بهتر شود میتواند باطن خرابشان را بهتر بپوشاند، اما تو همچنان هرشب روحت را ارزیابی کن.

بگذار مردم با هر سوژه ای دوربین به دست شوند و خاطراتشان را در حد یک عکس و چند جمله کوتاه کوچک کنند و تشنه ی تایید و تحسین مردم بمانند، اما تو همچنان با دیدن هر سوژه قلمت را به دست گیر.

بگذار مردم منتظر باشند پزشک جسمشان را درمان کند و مردم از خود راضی با نشان دادن حد و مرز برایشان روحشان را مداوا کند، اما تو همچنان با فکر کردن به روحت جسمت را درمان کن و با سپردن خودت به خدا روحت را مداوا کن.

بگذار مردم شبانه روز درباره تو و افراد مانند تو با نفرت و شاید هم حسرت حرف بزنند، اما تو همچنان برای مردم دعا کن.
 
تو همچنان فکر کن به خدایی که خورشید را برای همه افرید اما قدرت درک نور را ارزانی همه نکرد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: