ماجرای آشی برات بپذم که یک وجب روغن روش باشه

آشی برات بپذم که

ناصرالدین شاه سالی یکبار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور می یافت تا ثواب ببرد در حیاط قصر ملوکانه اغلب روسای مملکت جمع می شدند و برای تهیه آش شله هریک کاری انجام می دادند.

بعضی سبزی پاک میکردند.  بعضی نخود و لوبیا خیس می کردند.  عده ای دیگ های بزرگ را روی اجاق میگذاشتند و خلاصه هرکس برای تملق و تقرب پیش ناصر الدین شاه مشغول کاری بود. 

خود شاه هم بالای ایوان می نشست و قلیان میکشید و از آن بالا نظاره گر کارها بود. سر آشپزباشی ناصرالدین شاه مثل یک  فرمانده نظامی امر و نهی می کرد. 

در پایان کار به در خانه هر یک از مردم کاسه آشی فرستاده میشد و او می بایست کاسه آنرا از سکه پرکند و به دربار پس  بفرستد. وقتی که کسی کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر می کرد و آنکه مثلا یک کاسه بزرگ آش (که یک وجب هم روغن رویش ریخته شده) دریافت می کرد حسابی بدبخت میشد. به همین دلیل در طول سال اگر آشپز مثلا با یکی از مردم دعوایش می شد به او می گفت: آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: