ماشین ات که جوش می آورد…

 

ماشین ات که جوش می آورد ..؛

 

ماشین ات که جوش می آورد ..؛
حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایستی !

وگرنه ممکن است ماشین آتش بگیرد .
خودت هم همینطوری…

وقتی جوش می آوری ،عصبی و عصبانی می شوی ؛ تخته گاز نرو !

بزن کنار ! ساکت باش..! و هیچ نگو…
وگرنه هم به خودت آسیب میزنی هم به اطرافیان…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: