مانور بزرگ دریایی ایران در خلیج فارس

مانور بزرگ دریایی ولایت ۹۴ – آرایش شناورهای نیروی دریایی

 

http://media.isna.ir/content/1453925667706_Amin+khosroshahi-17.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453925666801_Amin+khosroshahi-11.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453963532549_AMIN+KHOSROSHAHI-13.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453925667409_Amin+khosroshahi-15.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453963532253_AMIN+KHOSROSHAHI-10.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453963531956_AMIN+KHOSROSHAHI-7.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453923790783_Amin+khosroshahi-10.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453925667893_Amin+khosroshahi-18.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453925663915_Amin+khosroshahi-1.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453925664180_Amin+khosroshahi-2.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453925665132_Amin+khosroshahi-5.jpg/4http://media.isna.ir/content/1453925665865_Amin+khosroshahi-9.jpg/4

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: