متن زیبا درباره زندگی و شباهت با رانندگی

متن زیبا درباره زندگی و رانندگی

ای کاش میشد که برای زندگی هم تابلو های هشدار رانندگی نصب کنند.

مثلا زمانی که میخواستیم راهی را اشتباهی برویم یک “تابلوی ورود ممنوع” در مقابل مان می دیدیم.

یا مثلا زمانی که به آدمهای عوضی نزدیک می شدیم با “تابلوی خطر ریزش آبرو” مواجه می شدیم

زمانی که داشتیم از خدا دور میشدیم “تابلوی خطر سقوط به دره” را بر سر راه مان مشاهده میکردیم

وقتی هم که تصمیم داشتیم کسی را فریب بدهیم و سرش را کلاه بگذاریم “تابلوی دور زدن ممنوع” را می دیدیم

ای کاش زندگیمان تابلوهای راهنما و هشدار داشت..

گاهی وقت ها نیاز است که آدم پایش را روی ترمز زندگی بگذارد و چراغ راهنما بزند و

آهسته به کنار جاده زندگی بیاید ترمز دستی را بکشد و پیاده شود

و به پشت سر نگاهی بیندازد … به مسیری که رفته است و ردی که از خود به جای گذاشته است

ببیند چه کسانی را زخمی کرده جلوی چه کسانی بدون توجه رد شده و چه کسانی را با رفتارش زیر گرفته …

متن زیبا درباره زندگی و رانندگی

متن زیبا درباره زندگی و رانندگی

متن زیبا درباره زندگی و شباهت با رانندگی و متن های آموزنده,متن های فلسفی درباره زندگی,متن های غمگین درباره خوبی کردن به دیگران,متن زیبا درباره دنیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: