متن های عبرت انگیز و زیبا

متن های عبرت انگیز و زیبا را در این بخش از مجله مراحم برای شما آماده کرده ایم که امیدواریم از خواندن آن لذت ببرید.

متن های عبرت انگیز و زیبا

 

عشق آدم را داغ می کند.
و دوست داشتن آدم را پخته…
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود.
به دنبال عاشق شدن قبل از ازدواج نباشید

متن های عبرت انگیز و زیبا

جملات الهام بخش

متن های عبرت انگیز

ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻡ، ﺍﻧﺪﺭ ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰﯼ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺭﺍﻧﺪ؛
ﮐﻪ ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ! ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻡ، ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ،
ﮐﻪ ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.  ﺑﻬﻠﻮﻝ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻤﻊ ﺑﻮﺩ، ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪ؟
‏«ﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﯿﺰﯼ، ﺍﺯ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﯼ! ﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ…
  ‏«ﺩﺭﮎ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﻨﺪ، ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ» ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ…

متن های عبرت انگیز

بعضی وقتا خوبه بجای گوگل بعضی سوالا رو از پدر و مادر بپرسیم؛
یادشون بیاریم که یادمون نرفته یه روز قوی ترین موتور جستجوی زندگیمون بودن.

متن های عبرت انگیز

متن آموزنده

متن های عبرت انگیز

ﻳﻪ ﻓﻠﺞ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﺸﻪ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻳﻜﻨﻔﺮ دیگه هم ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﺸﻪ، ﺳﺮﺵ ﻣﻨﺖ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺒﺮﺗﺶ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻯ ﺩﻳﮕﻪﺷﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ!!
ﻣﻴﺪﻭﻧﻰ ﺁﺭﺯﻭﺵ ﭼﻴﻪ؟
ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﺷﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ…
ﻳﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻪ، ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻪ، ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻭ
ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻪ، ﺻﺒﺢ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻪ!
ﻣﻴﺪﻭﻧﻰ ﺁﺭﺯﻭﺵ ﭼﻴﻪ؟
ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺮﻭﺯ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﺵ ﻭ ﻋﺰﻳﺰﺍﺵ ﻭ ﺁﺳﻤﻮﻥرو و ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺑﺒﻴﻨﻪ…
ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺩﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﺧﻮﺏ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻴﻤﻰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ
ﻣﺴﻜﻦﻫﺎﻯ ﻗﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻧﻜﺸﻪ…
ﻳﻪ ﻛﺮ ﻭ ﻻﻝ ﺁﺭﺯﻭﺷﻪ ﺑﺸﻨﻮﻩ، ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﻮﻧﺶ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ…
ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﻨﻔﺴﻰ ﺩﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ
ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺸﻪ…
ﺍﻵﻥ ﻣﺸﻜﻠﺖ ﭼﻴﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ؟
ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺑﺬﺍﺭ ﺭﻭ ﺯﺍﻧﻮﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﻭ ﻧﻌﻤﺘﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻬﺖ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﻓﻜﺮﻛﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻌﻤﺘﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺑﺪﻯ…
ﭘﺲ ﺷﻜﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻛﻦ ﻭ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻦ!

متن های عبرت انگیز

به عمروعاص گفتند:
چراپشت سر علی نماز میخونی ولی تو خونه معاویه غذا میخوری؟
گفت نماز علی قشنگه اما پلو معاویه هم خوشمزه هست
چقدر این روزها حال و روز بعضي از آدمها اینگونه است

عمروعاص,متن های عبرت انگیز

متن های عبرت انگیز و زیبا

متن های عبرت انگیز

شیرین ترین توت ها ، پای درخت میریزد،
در حالی که ما برای چیدن توت های کال، چشم به بالا ترین شاخه ها دوخته ایم …
“این است حکایت ندیدن بهترین ها”
برای صدقه دادن، توي جیبهایمان بدنبال کمترین مبلغ میگردیم ..!
آنوقت ازخداوند بالاترین درجه نعمتها را هم میخواهیم!!!
چه ناچیز می بخشیم وچه بزرگ تمنا میکنیم…

متن های عبرت انگیز

انسانها با گذراندن زمان به دنبال خوشبختی هستند
درحالی که خوشبختی در همان زمانها بود که گذشت…

سرسره,متن های عبرت انگیز و زیبا

متن های عبرت انگیز و زیبا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: