مجری شبکه خوزستان با ماسک برنامه اجرا کرد

اجرای برنامه با ماسک توسط مجری شبکه خوزستان

مجری شبکه خوزستان در برنامه زنده بدلیل نفوذ خاک در استودیو با ماسک جلوی دوربین آمد!

ماسک زدن مجری شبکه خوزستان

مجری شبکه خوزستان با ماسک برنامه اجرا کرد
مجری شبکه خوزستان با ماسک برنامه اجرا کرد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: