مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد

مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد

 

روزی مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد
مرد نماز راشکست وگفت:
مردک در حال راز و نیاز باخدا بودم
برای چه این رشته را بریدی
مجنون گفت
عاشق بنده ای بودم و تورا ندیدم
و تو عاشق خدابودی چطور مرادیدی؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: