عکس های مراسم گِل مالی در لرستان در روز عاشورا

عکس های مراسم گِل مالی در لرستان در روز عاشورا و تصاویر آیین مالیدن گل به سر و صورت در خرم آباد و تصاویر مراسم گل مالی در لرستان را ببینید.

به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم هر روز آیین سنتی شهرهای مختلف کشور را در ماه محرم منتشر میکنیم.

عکس های مراسم گِل مالی در لرستان

مردم خرم اباد در روز عاشورا برای همدردی با حضرت زینب گِل ماتم به
سر میگیرند آنها با مالیدن گِل و خاک به سر و صورت خود با حضرت زینب همدردی میکنند.

این مراسم سنتی تاریخچه طولانی دارد و هرساله در صبح روز عاشورا در وسط شهر استخری از گِل می سازند و خود را گل مالی میکنند.

این آیین فقط در لرستان مرسوم نیست بلکه در کشورهای عربی نیز برای ماتم حضرت زینب بر سر خود خاک میریزند.

تصاویر مراسم گل مالی در خرم آباد در روز عاشورا

مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشورامراسم گلی مالی در خرم آبادمراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشورا خره گرفتن در خرم آبادمراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشورااستخر گِل در روز عاشورا در خرم آباد مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراعکس های روز عاشورا در خرم آباد مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراتصاویر خره گرفتن در خرم آباد در روز عاشورا مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراتصاویر عاشورا در لرستان مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراسر تا پا گل گرفتن در عاشورا مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشورا تصاویر عزاداری خرم آبادی ها در عاشورا مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراتصاویر عزاداری خرم آبادی ها در عاشورامراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراتصاویر آیین چمر در خرم آبادمراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشورا گل مالی شدن در خرم آباد در روز عاشورا مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراعکس های عزاداری لرستان در روز عاشورا مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراعزاداری عاشورا در خرم آباد با گل زدن به سر  و صورت مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشوراگل زدن به صورت در روز عاشورا در خرم آباد مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشورامراسم عزاداری لرها در روز عاشورا مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشورااستخر گِل در روز عاشورا در خرم آباد مراسم گِل مالی در لرستان,گل مالیدن در عاشورا

مراسم خره گرفتن در خرم آباد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: