مراقب سنگریزه های زندگی تان باشید

سنگریزه ریز است و ناچیز؛
اما اگر در جوراب یا کفش باشد،
ما را از راه رفتن باز می‌دارد…

در زندگی هم؛ بعضی مسائل ریزند و ناچیز…
اما مانع حرکت به سمت خوبی ها و آرامش ما میشوند!

بی احترامی یا نامهربانی به والدین؛
نگاه تحقیرآمیز به فقرا؛
تکبر و فخرفروشی به مردم؛
منت گذاشتن هنگام کمک کردن؛
نپذیرفتن عذر خطای دوستان؛

بخشی از سنگریزه های مسیر تکامل ما هستند!

آنها را بموقع کنار بگذاریم
تا از زندگی لذت ببریم.

 

http://www.laplas.co/magimage/5/3/5daf48287957e96f16e8cf007b7982/5_1.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: