مسابقه و جشنواره آدم برفی در مشهد + تصاویر

مسابقه و جشنواره آدم برفی در مشهد + تصاویر

 جشنواره آدم برفی در مشهد

مجله مراحم : دراین جشنواره مردم مشهد با حضور در محل نمایشگاه بین المللی به ساخت آدم برفی پرداختند.

 

 
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
 جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی
جشنواره آدم برفی در مشهد , جشنواره آدم برفی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: