معجزه زندگی ديگران باش…

اگر ميخواهی در زندگی ات معجزه شود…
اگر میخواهی روی زيبایی زندگی را ببينی و طعم رسيدن به روياهايت را بچشی….
معجزه زندگی ديگران باش!!
بيقرار باش برای شادی ساختن در زندگی انسان ها…
دست های خدا باش برای برآوردن رويای انسان ديگری جز خودت…
خنثی نباش!!
بي تفاوت نباش!!
اگر ديدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی سکوت نکن!!
اگر دستت به جايی می رسيد دريغ نکن…
معجزه زندگی ديگران باش
تا زندگی معجزه اش را به تو نيز نشان دهد.

 

کمک کردن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: