معلول کشتی گیر (تصاویر)

داستین کارتر (Dustin Carter) پسری بود که بدلیل یک بیماری خاص خونی دست وپای خود را از دست داد. بدون داشتن دست و پا امید به زندگیش را از دست داد. تا اینکه به کشتی گیری روی آورد و به آن علاقه نشان داد. او تصمیم خودرا گرفت و سخت تمرین کیرد و در نهایت نیز به عضوی از تیم کشتیگیران اوهایوتبدیل گشته است.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/U9sn9RN4iu.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/7l3LI3iEWm.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/eXH5EWPngv.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/X7MRvEGJxY.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/1iSngXFdZh.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/VIcbR6HtuZ.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/G6LzFWXBod.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/hIM7v5Fawa.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/J1M1ZbGGxY.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/v3qYRxxBPO.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201106/tpn3625/large/3mzpsUyF25.jpg


					
									

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: